Till innehåll på sidan

Fem minuter med Yvonne Eriksson

Publicerad 2013-05-14

Yvonne Eriksson är professor i Informationsdesign och forskningsledare för avdelningen Design och Visualisering på Mälardalens högskola och sedan några veckor tillbaka gästprofessor på institutionen för Industriell produktion.

Vilka kurser kommer du att hålla i som gästprofessor? Hur länge är du på IIP?

I dagsläget är det inte planerat att jag ska hålla i några kurser, men jag kommer eventuellt ge enskilda föreläsningar. Det är planerat att jag ska vara gästprofessor under två år.

Vilken roll kommer visualisering spela för industrin i framtiden? Varför är visualisering viktigt?

Jag vill vända på frågorna och börja med att definiera varför visualisering är viktigt.

När en visualisering används påverkas betraktarens eller mottagarens förståelse av ett begrepp, företeelse eller fenomen. En visualisering kan exempelvis utgöras av en bild, en 3D modell, ett användargränssnitt eller en tidningssida bestående av text och bild. Man brukar dela in bilder i de som avbildar föremål och miljöer samt de som är abstrakta och främst återger relationer och positioner. Till de senare hör diagram och kartor. Visualiseringar gör det möjligt att representera sådant som redan existerar men även det som tillhör framtiden. Jag är övertygad om att i framtiden kommer visualiseringar att spela en avgörande roll inom industrin, särskilt i olika former av virtuella fabriker. I dessa kommer det bland annat att erbjudas möjlighet att laborera med design av fabriken, monteringssystem och instruktioner. Visualiseringen blir därmed en plattform för kommunikation mellan olika intressenter inom industrin men även ut mot kunder. Visualisering kan även användas för att tydliggöra företagsstrategier och omorganisationer för att skapa en gemensam målbild. Visualisering kommer med all säkerhet även att utnyttjas mer effektivt i framtiden för att internt stärka företagskulturen och därmed dess identitet. 

På vilket sätt kommer du att arbeta inom initiativet XPRES?

Avsikten är att jag ska bygga upp en grupp kring visualisering och visuell kommunikation inom produktframtagning. 

Vilken är din bakgrund?

Jag disputerade i konstvetenskap 1998 på Göteborgs universitet, med en avhandling om taktila bilder för blinda. Efter disputationen var jag verksam som forskare och lektor vid institutionen för Konst och bildvetenskap vid Göteborgs universitet där jag främst ägnade mig åt forskning om och undervisning i visuell kommunikation. Jag har skrivit flera böcker inom området där jag dels har undersökt hur bilder används i undervisning och läromedel, dels hur bilder kan analyseras och uppfattas i olika kontexter.

Jag är sedan 2009 professor i Informationsdesign och forskningsledare för avdelningen Design och Visualisering vid Mälardalens högskola.

Varför har du valt att specialisera dig inom just ditt område?

Jag har alltid varit både road och intresserad av att iaktta såväl den direkta omgivning som bilder. Det är fascinerande att bilder och gestaltningar kan förstås intuitivt samtidigt som de kan vara svårtolkade. Bilden är ett redskap med vilket vi kan kommunicera såväl fakta som känslor. Det är förvånande att så få bildforskare har intresserat sig för att tillämpa sina kunskaper om bild inom andra tillämpningsområden än konst och bildpedagogik. Jag ser det som en utmaning att få möjlighet att applicera bild teoretiska problemformuleringar i en industriell kontext eftersom visuella gestaltningar tillämpas inom produktion och för olika slags redovisningar, liksom tidsplaner. 

Hur finner du motivation och inspiration?

Genom att ta långa promenader och att försöka se varje motgång som en utmaning. För mig är det också viktigt att samarbete och umgås med människor som har självdistans och nära till skratt.

Ålder: 56 år

Bor: Södermalm 

Familj: Lever med Judit

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2013-05-14