Till innehåll på sidan

Cirkulär ekonomi och affärsvärde i avfall

Tid: On 2014-10-22 kl 15.14

Resource Conservative Manufacturing, är ett fyraårigt EU-projekt som har som mål att hjälpa tillverkningsföretag att ställa om från en linjär till en cirkulär tillverkningsmodell där material och produkter återanvänds, återtillverkas och återvinns. Projektet leds och samordnas av Dr Amir Rashid och hans medarbetare på KTH:s avdelning för industriell produktion.

I vårt nuvarande "slit och släng" samhälle tillverkas ofta produkter för att de snabbt ska gå sönder och ersättas med nya, eller så producerar man varor som bara har en enda funktion och konsumenten måste därför köpa många olika produkter. Allt för att hålla ekonomin igång! Man producerar varor, säljer dem till konsumenterna och när produkterna har tjänat ut så kastas de på soptippen. Sen behöver man nya råvaror för att kunna tillverka nya produkter. Eftersom jordens resurser är begränsade är ett sånt tillverkningssystem naturligtvis inte är hållbart i längden. ResCoM är ett projekt som har som mål att hjälpa tillverkningsföretag att ställa om från en linjär till en cirkulär tillverkningsmodell där material och produkter återanvänds, återtillverkas och återvinns. Vi frågar Dr Rashid:

Dr Amir Rashid

- Rent praktiskt, hur ska ni gå tillväga för att påverka tillverkare att ändra sin produktion?

- Vi kommer att utarbeta strategier och mjukvara som ska ge företagen vägledning och visa fördelarna med kretsloppsproduktion. Fyra stora tillverkningsföretag inom olika branscher - vitvaror, hemelektronik, fordon och barnvagnar - deltar i projektet. De kommer senare att tjäna som förebilder för andra företag och på så sätt hjälpa industrin att ställa om till en cirkulär ekonomi. Vi vill visa att genom att utveckla affärsmodeller där man tillverkar produkter för återanvändning, återtillverkning och återvinning kan vi att skapa tillverkningssystem som är både ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Det kommer alltså inte bara att gynna tillverkningsföretagen utan även miljön och samhället som helhet.

- Hur fungerar en cirkulär ekonomi?

- I en cirkulär ekonomi har man som mål att återuppbygga och ge nytt liv åt jordens resurser. Man utformar produkter så att de kan återvinnas och återanvändas och ingå i ett tekniskt eller biologiskt kretslopp. Genom att använda nya affärsmodeller som har som mål att sälja tjänster i stället för produkter (kunden kan t.ex. betala för ett visst antal tvättar och sen lämna tillbaka tvättmaskinen i stället för att köpa den eller leasa en barnvagn under den tid då barnen är små), kan producenterna få kontroll över uttjänta varor och återanvända delar av dem. Material återvinns för att kunna användas på nytt och det som är biologiskt nedbrytbart används som kompost för att ge tillbaka näring till jorden. Vår ekonomi kommer fortfarande att blomstra men den kommer inte att vara beroende av en ständig tillgång på nya råvaror. Förbrukningen av icke förnyelsebara naturtillgångar kommer att minska betydligt och belastningen på miljön likaså.

- Kan du ge oss några konkreta exempel på hur företag som använder den cirkulära tillverkningsmodellen arbetar?

- Ledord för dessa företag är återanvändning, återtillverkning, återvinning, giftfria material och energibesparing. Man lägger stor vikt på kvalitet och hållbarhet. Du ska till exempel kunna använda en barnvagn varje dag under ett antal år och när ditt barn inte längre behöver den ska den fortfarande vara i så gott skick att du kan sälja den vidare till ett högt pris. På så sätt kan man tillverka färre barnvagnar och följaktligen minska åtgången på råvaror. Ett annat sätt att spara råvaror är att tillverka produkter som kan anpassas efter nya behov och produkter som kan användas till mer än en sak. För att återgå till exemplet med barnvagnar. Det finns ett företag som tillverkar barnvagnar som med ett enkelt handgrepp kan förvandlas från liggvagn till sittvagn, från liggvagn för ett barn till tvillingvagn, eller till kombinerad ligg- och sittvagn för barn av olika åldrar. En växande familj behöver alltså inte köpa mer än en barnvagn. Ett annat företag, en mattproducent, har ett program genom vilket företaget tar tillbaka gamla använda mattor, separerar garnet och skickar tillbaka det till leverantören för återvinning. Själva mattbottnen säljs till väg- och takläggningsindustrin och de delar som inte kan återvinnas används som bränsle i cementindustrin. Mattor som annars skulle ha hamnat på soptippen omvandlas till ny råvara och man förhindrar att värdefulla resurser går till spillo.

Bugaboo, en av ResCom's samarbetspartners. Bild: www.rescoms.eu

- Vilken betydelse har ResCoM för vår framtida ekonomi?

- Med den cirkulära tillverkningsmodell som ResCoM förespråkar kommer man att tillverka färre produkter samtidigt som man betjänar fler människor. Genom att ersätta "ägande av produkter" med "tillgång till service", kommer vi inte bara att skapa nya arbeten inom servicesektorn, det kommer även att bildas ett stort antal arbetstillfällen inom många olika typer av återvinningsindustrier och återvinningsprocesser. Allteftersom jordens befolkning växer kommer produktionen och behovet av råvaror att öka. För att kunna möta den här utmaningen på ett framgångsrikt sätt måste vi skapa produktionssystem som liknar de återskapande kretsloppssystem som finns i naturen. På så sätt kan vi att ta hand om vår jord så att vi även i framtiden har resurser att tillgå.

För mer information, kontakta Amir Rashid på amirr @ kth.se eller +46 8 790 63 73

Läs mer om ResCom  här