Till innehåll på sidan

Cirkulära Tillverkningssystem (CMS)

Övergången till Cirkulär Ekonomi (CE) hos våra industrisystem och samhällen har blivit avgörande, å ena sidan för att mildra de förestående effekterna av resursbrist på företag och samhälle, och å andra sidan för att anpassa våra industrisystem för att minimera beroendet av orörda materialresurser. CE-strategin, som riktar sig mot återanvändning av materiella resurser i kombination med förnybar energi, anses vara en effektiv lösning för att hantera utmaningarna med konkurrenskraftiga marknadspänningar på grund av brist på resurser, samt allvarlig miljöförstöring och klimatförändringar till följd av kontinuerligt ökande användning av orörda och icke -förnybara resurser.

Även om det övergripande konceptet CE har föreslagits av forskare för flera decennier sedan, har konceptet nyligen populariserats av Ellen MacArthur Foundation (EMF) under 2012. CE-konceptet blev ett stort forsknings- och utbildningsparadigm så snart Europeiska kommissionen förkunnade Circular Economy Action Plan år 2015. I EG:s fotspår har också den svenska regeringen identifierat cirkulär och biobaserad ekonomi som nyckelområdet för att stärka ett hållbart samhälle.

Cirkulära Tillverkningssystem (förkortning CMS från engelskans Circular Manufacturing Systems) är ett framväxande paradigm inom ramen för Cirkulär Ekonomi (CE) där tillverkningssystemen är utformade för att fungera som slutna kretslopp av produkter och material med tonvikt på tillverkning av produkter som är långvariga, enkla att reparera, renovera, återanvända och återvinna.

Vid utveckling och implementering av CMS använder vi ett systematiskt tillvägagångssätt som tar hänsyn till starka och ömsesidiga interaktioner mellan affärsmodeller, produktdesign och leveranskedjor, som möjliggörs genom modern infrastruktur och innovationer inom Informations- och kommunikationsteknik (IKT). CMS-forskning tar upp frågor som:

  1. Hur skiljer sig cirkulär tillverkning från traditionell linjär tillverkning, både när det gäller affärsmässiga och tekniska utmaningar?
  2. Vilka konkurrensfördelar erbjuder cirkulär tillverkning i samband med tillverkningsföretagens ekonomiska hållbarhet och miljöprestanda?
  3. Vilken roll spelar cirkulära affärsmodeller i framgången av cirkulär tillverkning och därmed tillverkningsföretag?
  4. Hur produktdesign och leveranskedjor spelar en avgörande roll för att förverkliga ekonomiska och miljömässiga fördelar med cirkulära affärsmodeller
  5. Hur kan systemanalys, genom modellering och simulation hjälpa till att förstå utmaningarna med att implementera CMS i verklig industriell och affärsmässig miljö?
  6. Hur påverkar övergången till CMS design och produktionsenheter i ett tillverkningsföretag där produkterna bör produceras för längre livslängd, enkel reparation och renovering, effektiv omtillverkning och effektiv återvinning?

Eftersom vi har att göra med ett tvärvetenskapligt område som kräver systeminriktning, behövs en mångfaldig forskargrupp för att säkerställa att alla perspektiv beaktas. Det nuvarande CMS-teamet är mångsidigt vad gäller genus, kompetensområde, kunskap och internationell erfarenhet. Teamets expertis täcker traditionell disciplin inom maskinteknik och produktionsteknik, miljöteknik, ledning och systemmodellering. Teammedlemmarna väljs noggrant ut för att ta itu med de tvärvetenskapliga egenskaperna hos forskning inom CMS. CMS-teamet leder inte bara EU:s största H2020-finansierade projekt ReCiPSS, utan leder också initiativet för cirkulär ekonomi vid KTH (CE@KTH).

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-05-11